Kallelse till årsstämma - Fundior Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Fundior Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 juni 2013 kl. 14:00 i Fundior ABs lokaler på Karlavägen 18 i Stockholm.

Aktieägare ska för att få delta i bolagsstämman vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 juni 2013 och senast den 21 juni 2013 kl 16:00 anmäla sitt deltagande till bolaget per post till Fundior Fastigheter AB, Box 73, SE-711 22 Lindesberg, per fax 0581 - 150 19, per e-post till gina@ictfastigheter.se eller per telefon 0581 - 150 18. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 21 juni 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman. Behörighetshandlingar för ombud, samt uppgifter om biträden, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman.

Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt I förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkningen
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Beslut om ändring av Bolagsordningens 1§.
11. Beslut om ändring av Bolagsordningens 6§.
12. Beslut om ändring av Bolagsordningens 8§.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter
14. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
15. Val av styrelse och eventuella suppleanter
16. Val av revisor och eventuella suppleanter
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 10. Styrelsen föreslår att bolaget ska ändras som privat aktiebolag och att bolagets namn ska därför ändras till Fundior Fastigheter AB. Styrelsen föreslår att bolagsordningens 1§ ska ändras till 'Bolagets firma är Fundior Fastigheter AB.'

Punkt 11. På grund av föregående beslut styrelsen föreslår att bolagsordningens 6§ ska ändras till 'Styrelsen ska bestå av lägst ett (1) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årstämma för tiden intill slutet av nästa årstämma.’

Punkt 12. På grund av föregående beslut styrelsen föreslår att bolagsordningens 8§ ska ändras till ’Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning ska behandlas ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före stämman. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats.'

Punkt 17. Styrelsen föreslår att stämman under tiden fram till nästa årsstämma, skall bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att där vid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Genom beslut med stöd av detta bemyndigande skall antal av aktier öka högst ett antal aktier som vid var tid tillåts enligt bolagsordningens aktiekapitalgräns. Styrelsen föreslår vidare att stämman skall bemyndiga styrelsen att vidta sådana smärre justeringar av de bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten hos Bolagsverket.

För beslut enligt styrelsens förslag i punkt 17 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget kommer att hållas tillgängliga på hemsidan www.ictfastigheter.se samt vid bolagets kontor, Bytesgatan 8 i Lindesberg, senast tre veckor innan stämman. Dessa skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. Handlingarna till stämman skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post.

Stockholm 2013-05-29

FUNDIOR FASTIGHETER AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information kontakta:
Reijo Kirstua, VD
Fundior Fastigheter AB (publ)
Tel: 08-55 11 13 20
E-post: reijo.kirstua@fundior.se

Besöksadress

Fundior AB (publ)
Karlavägen 18
SE-114 31 Stockholm

Kontaktinformation

Tel: +46 (0)8 55 11 06 10
Fax: +46 (0)8 55 11 06 11
E-post: info@fundior.se

Fundior AB
Org.nr: 556695-0100

Fundior Finanstjänster Ab
Org.nr: FI0945426-0

© Fundior AB

Postadress

Fundior AB (publ)
Box 5385
SE-102 49 Stockholm